İşyeri Hekimliği Hizmetleri

KALİBRE OSGB, İSG Hizmetlerinin iş sağlığı kısmını, bünyesindeki deneyimli ve yetkin İşyeri Hekimleriyle gerçekleştirmektedir. İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla İşyeri Hekimliği Hizmetlerimizi mevzuata uygun olarak aşağıdaki kapsamda gerçekleştirmekteyiz;

 • İşyeri Hekimliğini aşağıdaki hizmet sürelerine uygun gerçekleştiririz;

Tehlike Sınıfı

Kısmi çalışma süresi (En az)

Tam çalışma süresi (En az)

Az Tehlikeli

İşçi başına 5 dak/ay

Tam zamanlı 1 İşyeri Hekimi / 2000 İşçi

Tehlikeli

İşçi başına 10 dak/ay

Tam zamanlı 1 İşyeri Hekimi / 1000 İşçi

Çok Tehlikeli

İşçi başına 15 dak/ay

Tam zamanlı 1 İşyeri Hekimi / 750 İşçi

 

  • İşyerinde sağlık risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamını gözetler, işverene rehberlik yapar, öneriler hazırlarız,
  • Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek için sağlık gözetimlerini uygularız,
  • Çalışanların iş sağlığı eğitimlerini planlar, işveren onayına sunar, plana uygun eğitimleri gerçekleştirir, sağlık riskleri ve korunma tedbirleri hakkında bilgilendiririz,
  • İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonunu yapar, ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparız,
  • İş Sağlığıyla ilgili yapılacakları belirler Yıllık Çalışma Planı ile kayıt altına alır, plana uygun çalışırız,
  • İş Sağlığıyla ilgili riskler açısından çalışma ortamının gözetimini yapar, çalışanların sağlık gözetimini yapar, iş kazası ve meslek hastalıklarıyla ilgili çalışmaları kayıt altına alır, gerçekleştirilen faaliyetleri Yıllık Değerlendirme Raporu ile bakanlığa raporlarız,
  • Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uygun olarak saklarız.
  • İşyeri Hekimlerimiz, İş Sağlığı Hizmetlerini mevzuatta tanımlı görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yerine getirir.
 • Sağlık gözetimi faaliyetlerini gerçekleştiririz
  • Tüm işçilerin (gece postaları da dâhil) sağlık gözetimini yapmak,
  • İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,
  • Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,
  • Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,
  • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,
  • Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,
  • Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,
  • Gerekli laboratuvar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek,
  • Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve Ek-5’te belirtilen örneğine uygun Yıllık Değerlendirme Raporunu hazırlamak.
 • İlgili birimlerle işbirliği halinde çalışırız;
  • İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,
  • İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak,
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
  • Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
  • Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak,
  • Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.
 • Diğer sağlık personelinin aşağıdaki görevleri icra etmesini sağlarız;
  • İSG hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İşyeri Hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
  • İşçilerin sağlık ve çalışma öykülerini İşe Giriş/Periyodik Muayene Formuna yazmak ve İşyeri Hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
  • İşçilerin sağlık eğitiminde görev almak.
 • İş Sağlığıyla ilgili
 • işyerine rehberlik yaparız;
  • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak,
  • İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak,
  • İSG çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,
  • İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,
  • Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,
  • İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak,
  • İSG Kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek,
  • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak,
 • İş Sağlığı Eğitimlerini planlar ve gerçekleştiririz;
  • İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,
  • İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak,
  • İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,
  • Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek.
 • Mevzuatta tanımlı aşağıdaki yetkilere uygun hareket ederiz
  • İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında işçiler açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirir, gerekli tedbirlerin işveren tarafından alınmasını sağlar,
  • İşyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek,
  • Görevinin gerektirdiği konularda işvereni bilgilendirerek ilgili kurum veya kuruluşlar ile iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapar.
 • İşverenleri aşağıdaki Yükümlülükleri hakkında bilgilendirir ve yönlendiririz;
  • İşyerlerinde alınması gereken İş sağlığı tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi hizmetlerinin sağlanması, koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla İşyeri Hekimi görevlendirmek,
  • İşyeri Hekimlerinin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmak,
  • İşyeri Hekimlerinin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamak,
  • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
  • İşyeri Hekimlerinin mevzuata uygun yazılı olarak bildirdiği iş sağlığı tedbirlerini almak,
  • İşyeri hekiminin görevlendirilmesi konusunda Çalışan Temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasını sağlamak,
  • İşyeri hekiminin çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda Çalışan Temsilcisi ve çalışanları bilgilendirmek,
  • Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında İşyeri Hekimlerini ve taşeron firma işverenlerini ve personelini bilgilendirmek,
  • Hizmet alınan taşeron firma çalışanlarının sağlık bilgilerini İşyeri Hekimine ulaştırmak,
  • İSG mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri İşyeri Hekimiyle işbirliği içerisinde yapmak,
  • İşyeri Hekimliği hizmetleriyle ilgili katılım sağlama ve bilgilendirme yapmak,
  • İSG kayıtlarını muhafaza etmek,
  • İSG faaliyetlerine ilişkin personelin kişisel iş sağlığı kayıtlarını, işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle saklamak,
  • Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işverenin çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep etmesi halinde bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde göndermek