İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

İSG Hizmeti sunduğumuz işyerlerinde Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde İSG Eğitimleri planlanmakta, gerçekleştirmekte ve eğitim sonrası ölçme/değerlendirme yapılmaktadır.

İSG Eğitimleri aşağıdaki plana uygun gerçekleştirilir ve yenilenir;

Az Tehlikeli

8 saat / kişi

3 Yılda 1 tekrarlanır

Tehlikeli

12 saat / kişi

2 Yılda 1 tekrarlanır

Çok Tehlikeli

16 saat / kişi

Yılda 1 tekrarlanır

İŞVERENİN İSG EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

      İşverenler işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almak amacıyla;

 • Çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,
 • Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak,
 • Eğitimlerin düzenlenmesi için uygun yer, araç, gereç ve diğer kaynakları temin etmek,
 • Çalışanların yaptığı veya yapacağı işle ilgili bilgisinin olmaması, eksik olması ya da mevcut bilgisinin yetersiz kalması gibi hususları dikkate alarak işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi halinde ve yeni teknoloji uygulamalarında, çalışanların aşağıda belirtilen eğitim programlarından geçmelerini sağlamak;
 • Yeni eğitim; çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.
 • İlave eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerinin eksikliklerini gidermek ve meslekteki niteliklerini geliştirmek için ilave bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.
 • İleri eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve meslekte eskimişliği gidermek için düzenlenen programlardır.Eğitim Programlarına uygun eğitimlerin düzenlenmesini ve çalışanların bu programlara katılmasını sağlamakla yükümlüdür.
 • Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.

Yıllık Eğitim Planı Hangi Eğitimleri İçerir ?

  • GENEL KONULAR
  • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  • İşyeri temizliği ve düzeni,
  • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 

 • SAĞLIK KONULARI
 • Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • İlkyardım
 • TEKNİK KONULAR
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Tahliye ve kurtarma